Word et le polonais

alors voila avant toute chose je tiens a préciser que je suis allé dans les options regionnales et linguistiques que j’ai tout coché (genre prendre en charge les langues asiatiques j’ai rajouté la langue polonaise le clavier polonais etc …)

je dois faire un couper coller d’un document pdf en polonais vers word pour faire une fusion avec excel.
Or j’ai plein de caracteres polonais qui sautent lors de mon couper coller ou qui sont remplacés par des choses n’ayant rien a voir :confused:

Bref si quelqu’un a une solution je suis preneur.

Merci d’avance
Bussiere
le texte original :

ce que j’obtient :

[quote]Œrodowisko naturalne jest biznesowym wyzwaniem dla ka¿dej organizacji, dlatego dobrze siê sk³ada,
¿e jesteœ klientem Lexmarka.
Od Dnia Ziemi w 2003 roku Lexmark uruchamia szereg inicjatyw z zakresu ochrony œrodowiska.
Zapewniamy, ¿e zarz¹dzanie ochron¹ œrodowiska zosta³o ujête i wprowadzone w praktyce we
wszystkich aspektach naszej dzia³alnoœci.
Te inicjatywy w naszej firmie stale siê rozwijaj¹, a pozostaj¹c w zgodzie z najnowszymi i aktualizowanymi
regulacjami Unii Europejskiej, pozwalaj¹ utrzymaæ pozycjê lidera. Umo¿liwiaj¹ nam zarazem
rozwijanie unikalnych produktów i innowacyjnych rozwi¹zañ.
Zapraszamy Ciê do skorzystania z naszych nowych programów z zakresu dostaw, serwisu i ochrony
œrodowiska oraz sprawdzenia, jak pozytywnie mog¹ one wp³yn¹æ na Twoj¹ organizacjê.
Aby umówiæ spotkanie w najwczeœniejszym dogodnym dla Ciebie terminie[/quote]

T’aurais pas oublié la police qui va bien ? (intégrée dans le PDF a fortiori, mais non exportable)

2 cents: et copier directement dans Notepad en Unicode ? (voire Notepad++ ou PSPad ?)

Yep deux polices de caracteres plus tards ca marche

Merci enormement.

Bussiere

ca marche aussi
dziekuje
Bussiere

Hein ? Si ça veut dire merci: bah de rien ! :stuck_out_tongue:

[quote=« rolyat, post:5, topic: 29149 »]Hein ? Si ça veut dire merci: bah de rien ! :P[/quote]Avec des e cédille, ouais ça veut dire merci. :stuck_out_tongue:

Moi c’est quand je fais du copier coller en français que les caractères spéciaux sautent^^